Napis: Cyfrowe zbioryCyfrowe zbiory

SKARBY WIEKÓW ŚREDNICH

ZNALEZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH MONET Z MAZOWSZA

BAZA STANOWISK Z WARSZAWY

BAZA ARCHIWALIÓW - ICA ATOM

 • ZAPINKI Z PÓŹNEJ STAROŻYTNOŚCI
 • ZABYTKI Z CMENTARZYSK Z MAZOWSZA
 •  

   

   

     Cyfrowe zbiory PMA

  Na tej stronie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie publikuje informacje o posiadanych zbiorach zabytków w formie katalogu obiektów cyfrowych. Zestaw informacji pozwala na jednoznaczną identyfikację każdego publikowanego w ten sposób zabytku i usytuowanie go kontekście wiedzy archeologicznej.

  Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o informacje o kolejnych zabytkach przechowywanych w Muzeum. Układ publikacji wynika ze struktury organizacyjnej kolekcji w podziale chronologicznym i wybranych do prezentacji problemów i tematów.

  Ponadto publikujemy w systemie bazodanowym AToM cyfrowe dokumenty archiwalne, uporządkowane według międzynarodowych standardów ICA – Międzynarodowej Rady Archiwów.

  Publikacja na stornie zawiera także katalog stanowisk archeologicznych, czyli miejsc, z których pochodzą zabytki archeologiczne, tworzące zbiory PMA. Baza danych zawiera dane o stanowiskach uporządkowane według danych adresowych.

  Dofinansowano ze środków EFRR - RPO WM