WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

WYSTAWY PLANOWANE

strona tytułowa inwtarza archeologicznego

 

 

SKARBY Z ARCHIWUM.
INWENTARZ ARCHEOLOGICZNY MICHAŁA BRENSZTEJNA

(od 3 marca do 30 czerwca 2017 r.)

Zapraszamy na podróż w czasie, do żmudzkiego dworku w Telszach na przełomie XIX i XX w.! Wystawa prezentuje sylwetkę Michała Eustachego Brensztejna (1874-1938) - miłośnika przeszłości rodzinnej Żmudzi, archeologa, etnografa, historyka kultury, publicysty, bibliotekarza biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Spośród wielu aktywności M. Brensztejna ekspozycja skupia się na jego działalności archeo-logicznej i największym dziele w tej dziedzinie - "Inwentarzu archeologicznym gubernji kowieńskiej". To rękopiśmienny opis 900 miejscowości z terenów ówczesnej guberni kowieńskiej (obecnie to teren większości Litwy, północnej Białorusi i niewielkiego obszaru na południu Łotwy), gdzie odkryto pradziejowe i średniowieczne cmen-tarzyska, osady, grodziska czy pojedyncze zabytki metalowe i kamienne. Na wystawie można obejrzeć oryginalny rękopis, wiele dokumentów związanych z powstaniem "Inwentarza.." lub próbami jego publikacji, stare mapy, a także oryginalne zabytki (ozdoby, broń), o których pisał Brensztejn. Centralnym punktem wystawy jest rekonstrukcja gabinetu Brensztejna w Telszach, wykonana na podstawie zachowanej fotografii z 1901 r.

Ekspozycję uzupełniają stanowiska multimedialne prezentujące kolejne strony rękopisu, fotografie rodzinne M. Brensztejna, jego zbiory, malownicze akwarele Napoleona Ordy przedstawia-jące pałace, dwory i kościoły Żmudzi. Zwiedzającym towarzyszy muzyka, jakiej słuchano wówczas w dworkach szlacheckich.

III tom Aestiorum Hereditas - realizacja Projektu Ostbalticum

Otwarcie wystawy "Skarby z archiwum. Inwentarz archeologiczny Michała Brensztejna" dn. 1 marca 2017 r. było połączone z promocją III tomu serii wydawniczej Aestiorum Hereditas, obejmującego publikację "Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej" Michała Eustachego Brensztejna wraz z obszernym komentarzem. Ta publikacja stanowi zwieńczenie realizacji trzeciego etapu Projektu Ostbalticum, zainicjowanego w 2008 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez grono międzynarodowych naukowców (patrz zakładka na stronie MKiDN www.Ostbalticum). Głównym celem Projektu Ostbalticum jest przywrócenie do obiegu publicznego archeologicznego dziedzictwa wschodniej strefy Bałtyku, utraconego w XIX i XX w. w wyniku działań wojennych i planowej polityki zaborców. Efektem Projektu jest trójjęzyczna seria wydawnicza Aestiorum Hereditas, w ramach której ukazały się dotychczas dwa tomy: Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum (polsko-niemiecko-rosyjski) i Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona (polsko-niemiecko-łotewski). Tom III Aestiorum Hereditas prezentuje ocalone materiały archiwalne z terenu dzisiejszej Litwy i północnej Białorusi; wydany został w trzech językach - polskim. niemieckim i litewskim.

W uroczystej promocji III tomu wzięli udział: Sekretarz Stanu w MKiDN, pan Jarosław Sellin, dyrektorzy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Lietuvos istorijos institutas w Wilnie, panowie Wojciech Brzeziński i Rimantas Miknys, ponadto radca minister ambasady Litwy w Warszawie, pan Audrius Žulys, wice-marszałek województwa mazowieckiego, pan Wiesław Raboszuk, a także autorzy publikacji, inni uczestnicy projektu oraz liczni goście z różnych instytucji archeologicznych w Polsce i za granicą.

Dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, komisarz wystawy.