Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjnaSponsorzydla rozwoju Mazowsza

"Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wartość projektu wynosi: 724.999,99 PLN
Dofinansowanie EFRR: 593.858,47  PLN (85% kosztów kwalifikowanych)
Dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego: 106.230 PLN (15% kosztów kwalifikowanych)
Termin realizacji projektu: 01.10.2014 - 30.09.2015

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało, postanowieniem Zarządu Województwa Mazowieckiego, unijne dofinansowanie projektu pt.: "Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie". Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet VI.: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.  Działanie 6.1. Kultura 

Umowę realizacyjną projektu podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Dyrektor Muzeum dr Wojciech Brzeziński w dniu 14 kwietnia 2015 r.
Zdjęcie ze spotkania, na którym została podpisana Umowa realizacyjna projektu. Po kliknięciu zdjęcie otworzy się w większym formacie. Obecni na tym spotkaniu to m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Muzeum dr Wojciech Brzeziński i Główna Księgowa Muzeum Ewa Dragan.
foto. Michał Słaby

O projekcie

Na projekt złożyły się następujące działania.

1. Wykonano i bezpłatnie udostępniono w Internecie kopie cyfrowe 30 000 dokumentów naukowych i z zakresu opieki konserwatorskiej nad zabytkami archeologicznymi. Zdigitalizowano należące do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA), powstałe w okresie 1911 - 1982 rękopisy prac naukowych, notatki, spisy i wykazy zabytków archeologicznych, sprawozdania, rysunki, klisze i odbitki fotograficzne, wycinki prasowe, korespondencję, opinie o pracach wykopaliskowych i znaleziskach, pochodzące ze spuścizny naukowej trzech wielkich archeologów: Stefana Krukowskiego (1890-1983), Michała Drewko (1887-1964) i Romana Jakimowicza (1889-1951). Archiwalia są powiązane z historią zbiorów PMA i dlatego mają bardzo duże znaczenie dla dalszych badań w różnych dziedzinach nauki i bieżącego zarządzania muzealiami w celach ochrony i upowszechniania dziedzictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego Polski i Środkowej Europy.

Udostępnianie cyfrowych wizerunków dokumentów odbywa się w systemie AtoM, uwzględniającym standardy zalecane przez ICA - Międzynarodową Radę Archiwów dla opracowania archiwaliów, co jest zasadniczą innowacją w polskim muzealnictwie. Międzynarodowa Rada Archiwów udostępnia oprogramowanie ICA-AtoM na licencji open source.

2. Strona www.pma.pl została rozbudowana o nową funkcję prezentacji zabytków archeologicznych pod nazwą Cyfrowe Zbiory PMA. Przez Internet zostaną udostępnione w porządku chronologicznym kolekcje poszczególnych działów Muzeum, prezentacje tematyczne wybranych kategorii zabytków, stanowiące rodzaj ich katalogów i zarazem będące ich cyfrowymi wystawami, a także terytorialny katalog stanowisk archeologicznych. Otwarte dla użytkownika zewnętrznego bazy danych będą sukcesywnie rozwijane w kolejnych latach. Na początek w Cyfrowych Zbiorach PMA będzie można obejrzeć prezentacje Skarby wieków średnich z ziem polskich i Wczesnośredniowieczne znaleziska monet z Mazowsza. Natomiast pierwszy z udostępnionych katalogów stanowisk archeologicznych dotyczy terenu Warszawy i jej okolic.
Każde muzealium ma publikowaną fotografię i zestaw informacji, który pozwala na jednoznaczną jego identyfikację i usytuowanie w kontekście archeologicznym, co ułatwi użytkownikowi zrozumienie pierwotnej funkcji i wyglądu zabytku.

3. Rozbudowano istniejącą infrastrukturę techniczną PMA, zapewniając bezpieczeństwo tworzonym i składowanym w repozytorium zasobom cyfrowym. Zakupiono serwery pracujące w sieci Fibre Channel, która wraz automatyczną biblioteką taśmową tworzy przestrzeń dyskową o pojemności ok. 100 Tb. Pomieszczenie przygotowanie do prac digitalizacyjnych i zgromadzone w nim dotychczasowe wyposażenie pracowni fotograficznej i digitalizacyjnej wzbogacone zostało o zakupiony sprzęt fotograficzny i oprogramowanie. Utworzone zostało specjalistyczne stanowiska komputerowe do obróbki graficznej plików oraz stanowiska komputerowe do rozbudowy baz danych.

4. Rozbudowano istniejący w PMA system bazodanowy, wspomagający cyfryzację zbiorów i zarządzanie cyfrowymi obiektami. Dużym ułatwieniem dla pracy digitalizacyjnej są takie funkcje systemu, jak:
- współdzielenie i wymiana danych z użytkowanym przez Muzeum oryginalnym programem Fibula, który wspiera zarządzanie i ewidencję zbiorów archeologicznych PMA, w tym automatyczne powiązanie danych zawartych w programie Fibula z obiektami cyfrowymi.
- automatyczne przetwarzanie cyfrowych plików graficznych ze zmianą rozdzielczości (matryca, wglądówka, miniatura) i formatu zapisu plików (np. tiff, jpg),
- automatyczne zarządzanie cyfrowymi plikami, między innymi polegające na przenoszeniu plików do składowania w odpowiednich katalogach na serwerze oraz bibliotece taśmowej. 

Nowa oferta programowa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w zakresie udostępniania informacji o dziedzictwie archeologicznym może być wykorzystana nieodpłatnie przez każdego, a zwłaszcza przez archeologów, studentów i miłośników archeologii i historii Polski. Unikatowe zasoby archiwalnej dokumentacji naukowej Muzeum wzbogacą badania  regionalistów mazowieckich i varsavianistów.
Opublikowane źródła pozwolą na poszerzenie wiedzy z zakresu historii ziem polskich od paleolitu do okresu nowożytnego.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Jaskanis

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT >

GALERIA FOTOGRAFII>