DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE  

STRONA INTERNETOWA

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pma.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 28.11.2018 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.11.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

  • Nie wszystkie treści nietekstowe (np.  zdjęcia lub ilustracje)  posiadają  opisy alternatywne gdyż opublikowano je przed 23 września 2020 r. Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane.
  • Struktura nagłówków na stronie nie zawsze jest klarowna
  • Niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo
  • W niektórych miejscach używana jest kursywa
  • Na niektórych stronach parsowanie może być utrudnione (duplikaty id)

Wyłączenia:

  • Strona powstała przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Multimedia i inne materiały częściowo opublikowane były przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

Państwowe Muzeum Archeologiczne systematycznie wprowadza uzupełnienia zastosowanego standardu  WCAG 2.0 , do standardu  WCAG 2.1 w celu zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.03.2023 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail:  pma@pma.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 5044815. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przy budynku Państwowego Muzeum Archeologicznym w Warszawie przy ul. Długiej 52 w Warszawie znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, które zapewniane są przez zarządcę drogi.

Dojazd możliwy jest komunikacją miejską. Przystanki autobusowe w pobliżu: Pl. Bankowego oraz stacja metra Ratusz „Arsenał”. Dojście do budynku odbywa się chodnikiem. W pobliżu jest również kilka przejść dla pieszych.

W chwili obecnej w budynku przy ul. Długiej 52 prowadzony jest remont skrzydła wschodniego i północnego oraz dziedzińca, z planowanym zakończeniem do 31.12.2023 r. W związku z powyższym jest ograniczone funkcjonowanie Instytucji - nie są eksponowane żadne wystawy. Wstęp jest ograniczony tylko do pracowników muzeum i okazjonalnych petentów. Petenci każdorazowo są przyjmowani na recepcji w pokoju socjalnym. Dla osób niepełnosprawnych została zakupiona przenośna rampa – celem umożliwienia pokonania im przeszkody w postaci 2 stopni schodów. Wstęp do budynku jest zapewniony osobie korzystającej z psa asystującego. Planowany remont przewiduje zwiększenie dostępności budynku dla zwiedzających w tym planowany jest montaż windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku oraz wejście na wysokości gruntu – celem minimalizacji trudności wynikających z dostępu.