Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności

Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w 2022 roku
nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz w ostatnim roku nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2