Zesp realizujcy projekt:
Zarzdzanie projektem prowadzone byo przez Zesp Projektowy, w ktrego skad weszli dowiadczeni pracownicy PMA, wspierani przez wszystkie dziay Muzeum. Wrd czonkw zespou projektowego znaleli si midzy innymi:

mgr Agnieszka Jaskanis - Gwny Inwentaryzator zbiorw PMA, kierownik projektu, w tym koordynator dziaa informatycznych, digitalizacyjnych i inwetaryzacyjnych. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu ewidencji zbiorw muzealnych, standaryzacji ich opracowania oraz udostpniania informacji o nich poprzez sieci teleinformatyczne. Autorka zaoe budowy baz danych i wspautorka specjalistycznych programw dedykowanych muzeum posiadajcym zabytki archeologiczne:
1)"Fibula"(Oracle) program do zarzdzania i ewidencji zbiorw archeologicznych,
2) "Cyfrowe zbiory PMA" (4D) program do zarzdzania obiektami cyfrowymi,
Wspautorka oglnopolskiego standardu udostpniania informacji o muzealiach SSWIM - Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej, opracowanego w 1996 r. i rozwijanego do 2004 r.. w ramach rodkowoeuropejskiej grupy ICOM - Midzynarodowej Rady Muzew przy UNESCO.
W latach 2006 - 2010 czonkini zespou ds. digitalizacji przy Ministrze MKiDN.
Od roku 2013 ekspert NIMOZ w zakresie standaryzacji schematu metadanych dla cyfrowych zbiorw muzealnych oraz standaryzacji dokumentw ewidencyjnych muzeum.

mgr Maria Krajewska - pracownik Pracowni Dokumentacji Naukowej, autorka ponad 20 publikacji z zakresu bada historycznych i archiwalnych nad kolekcj dokumentacji naukowej PMA i zbiorami muzealiw. Odpowiedzialna za wybr dokumentacji naukowej do realizacji projektu.

mgr Justyna Marczuk - pracownik Pracowni Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiw. Od 7 lat wsppracuje przy projekcie digitalizacji zabytkw PMA, odpowiedzialna m.in. za:
- weryfikacj zabytkw przeznaczonych do digitalizacji pod wzgldem zgodnoci zapisw z dokumentacj muzealn,
- sporzdzanie niezbdnej dokumentacji digitalizacyjnej,
- nadzr nad wykonawstwem i procedur digitalizacji, tworzenie baz danych.

Agnieszka Danielewska - pracownik Zespou Zarzdzania Informacj Muzealn, od 10 lat wsppracuje z firm informatyczn wykonujc serwis komputerowy w PMA. Specjalista tworzenia baz danych.

Ewa Dragan - Gwna Ksigowa PMA, odpowiedzialna za wykonanie finansowe umw w ramach projektu.

Wsparcia merytorycznego w zakresie wiedzy historycznej i archeologicznej dotyczcej terenowych bada archeologicznych oraz upowszechnienia wiedzy z zakresu historii archeologii udzielili partnerzy projektu:
- Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
- Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego,
a take Stowarzyszenie Naukowe Archeologw Polskich, Oddzia w Warszawie, ktre wsparo PMA poprzez propagowanie i upowszechnienie celw projektu, prezentacj kolejnych etapw jego realizacji i prezentacj efektw.

O PROJEKCIE >