INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

nr 5/PO/ZP/16 
data ogłoszenia:01.09.2016


Do zainteresowanych

informuję, iż w postępowaniu pn.: "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wyposażenia
transportowego, dźwigowego.", jako najkorzystniejszą wybrano jedyną oferte niepodlegającą odrzuceniu, złożoną przez:

Fama Sp. z o.o.,
ul. Kopernika 1,
83-140 Gniew

Oferta otrzymała 90 punktów (90 pkt. w kryterium cena oraz 0 w kryterium termin realizacji).

 

Dyrektor
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
dr Wojciech Brzeziński