INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

nr 1/PO/ZP/16 
data ogłoszenia: 04.07.2016


Do zainteresowanych

informuję, iż w postępowaniu pn.: "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wanien do przechowywania
i konserwacji drewna wraz z wyposażeniem i montażem oraz stołów roboczych wraz
z ociekaczem", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

VWR Internatrional Sp. z o.o.
Ul. Grudzie 28
05-119 Legionowo

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej "ustawa Pzp"), otrzymała największą ilość punktów w kryterium cena 90,00 pkt, w kryterium termin realizacji  0 pkt. Łącznie oferta otrzymała 90 pkt.

 

Dyrektor
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
dr Wojciech Brzeziński