INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

nr 2/PO/ZP/16 
data ogłoszenia:07.07.2016


Do zainteresowanych

informuję, iż w postępowaniu pn.: "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa liofilizatora wraz z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

DONSERV
Ul. Michała Spisaka 31
02 - 495 Warszawa

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej "ustawa Pzp"), otrzymała największą ilość punktów w kryterium cena 90,00 pkt, w kryterium termin realizacji  0 pkt. Łącznie oferta otrzymała 90 pkt.

 

Dyrektor
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
dr Wojciech Brzeziński