INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

nr 4/PO/ZP/16 
data ogłoszenia: 06.12.2016


Do zainteresowanych

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do złożonej oferty, informuję, iż w postępowaniu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum:
TREMEND Sp. z o.o.
PRO TRT Sp. z o.o.
Ul. Marconich 2 lok. 6
02-954 Warszawa


Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej "ustawa Pzp"), otrzymała największą liczbę punktów w kryterium cena 70,00 pkt, w kryterium termin realizacji  20 pkt, w kryterium okres gwarancji 10 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

 

Dyrektor
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
dr Wojciech Brzeziński