Warszawa 03.06.2015r.

Do zainteresowanych


Dotyczy postępowania nr 1/PO/ZP/2015 na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej Państwowego Muzeum Archeologicznego realizowana w ramach zadania - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA - finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) -
zadanie 1 i 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm., zwanej dalej "ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrano:

Dla zadania nr 1 ofertę złożoną przez:
PRIMAR Information Technology
Ul. Meksykańska 6 lok. 101
03-948 Warszawa

Dla zadania nr 2 ofertę złożoną przez:
PRIMAR Information Technology
Ul. Meksykańska 6 lok. 101
03-948 Warszawa

Oferty spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zostały wybrane jako najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Dla zadania 1 oferta otrzymała w kryterium cena 90,00 pkt, w kryterium termin realizacji 10 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.
Dla zadania 2 oferta otrzymała w kryterium cena 90,00 pkt, w kryterium termin realizacji 10 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał jedną ofertę na zadanie 1 oraz jedną ofertę na zadanie 2.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) b) ustawy Pzp, umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem,
Urszula Perlikowska Puszkarska
Zastępca Dyrektora PMA