OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

 

.
Numer ogłoszenia: 78966 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Państwowego Muzeum Archeologicznego realizowana w ramach zadania - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA - finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Archeologiczne , ul. Długa 52 - Arsenał, 00­241 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 50 44 800, faks 22 8315195.

.   Adres strony internetowej zamawiającego: www.pma.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Państwowego Muzeum Archeologii realizowana w ramach zadania - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA - finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Postępowanie prowadzone jest z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej - komputery i urządzenia peryferyjne W zakres zadania 1 wchodzą m.in.: - Serwery - 3 sztuki, UPS - 3 sztuki, Szafa na serwery, switche i UPS - 1 sztuka, Macierze NAS - 3 sztuki, Streamer - 1 sztuka, Switche - 2 sztuki, Dyski szyfrowane - 4 sztuki, Macierz dyskowa zewnętrzna 12 TB - 1 sztuka, Główny router - 1 sztuka. W zakres zadania 2 wchodzą m.in.: Komputery stacjonarne - 27 sztuk, Komputer-stacja obróbki grafiki do pracowni digitalizacyjnej - 1 sztuka, Drukarka laserowa A3 do pracowni digitalizacyjnej - 1 sztuka, sprzęt peryferyjny - drukarki - 12 sztuk, sprzęt peryferyjny - zewnętrzna pamięć podręczna 2TB - 5 szt., podręczne UPS i Switche - 22 sztuki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.20.00-4, 30.23.21.10-8, 30.23.30.00-1, 30.21.00.00-4, 48.82.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości: - dla zadania 1 - 3 000 PLN - dla zadania 2 - 2 500 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujący warunek: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej: a) Dla zadania 1 - dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w zakres którego wchodziły m.in.: serwery, router, backup macierzy, o wartości co najmniej 100 000 zł netto każde, z podaniem zakresu wartości i daty jego wykonania b) Dla zadania 2 - dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w zakres którego wchodziły m.in.: komputery stacjonarne, drukarki laserowe o wartości co najmniej 100 000 zł netto każde, z podaniem zakresu wartości i daty jego wykonania Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pma.pl

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 5 wykonawców odpowiednio dla każdego z zadań. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki odpowiednio dla każdego z zadań. 2. Jeżeli warunki określone w pkt III.3.2) ogłoszenia spełnia większa liczba Wykonawców, niż 5 dla każdego z zadań, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. następujących kryteriów: a. W pierwszej kolejności Zamawiający zakwalifikuje Wykonawców, którzy zrealizowali największą ilość zamówień, o których mowa w pkt. III.3.2) a) - dla zadania 1 oraz b) - dla zadania 2, za każde zamówienie Wykonawca uzyska maksymalnie 1 pkt., jednak w tym kryterium Wykonawca może uzyskać nie więcej niż 10 punktów. b. W przypadku, gdy Wykonawcy uzyskają równą ilość punktów, wg. kryterium opisanego powyżej, kryterium dodatkowej selekcji będzie łączna wartość netto zrealizowanych zamówień (im większa wartość, tym wyższa pozycja), odpowiednio dla każdego z zadań.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin realizacji - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Muzeum Archeologii ul. Długa 52, 00-241 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Państwowe Muzeum Archeologiczne ul. Długa 52, 00-241 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zadania 1 wchodzą m.in.: - Serwery - 3 sztuki, UPS - 3 sztuki, Szafa na serwery, switche i UPS - 1 sztuka, Macierze NAS - 3 sztuki, Streamer - 1 sztuka, Switche - 2 sztuki, Dyski szyfrowane - 4 sztuki, Macierz dyskowa zewnętrzna 12 TB - 1 sztuka, Główny router - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin realizacji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbudowa infrastruktury informatycznej - komputery i urządzenia peryferyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zadania 2 wchodzą m.in.: - Komputery stacjonarne - 27 sztuk, Komputer-stacja obróbki grafiki do pracowni digitalizacyjnej - 1 sztuka, Drukarka laserowa A3 do pracowni digitalizacyjnej - 1 sztuka, sprzęt peryferyjny - drukarki - 12 sztuk, sprzęt peryferyjny - zewnętrzna pamięć podręczna 2TB - 5 szt., podręczne UPS i Switche - 22 sztuki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0, 30.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin realizacji - 10


Załaczniki do pobrania:

OGŁOSZENIE

FORMULARZE