OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

.
Numer ogłoszenia: 152482 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014

Przygotowanie Programu Badawczego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych (nieratowniczych) na kompleksach stanowisk stanowisk: Skomack Wielki woj. warmińsko-mazurskie i Szurpiły woj. podlaskie oraz utrwalenie ich przebiegu i wyników stosowną dokumentacją archeologiczną w ramach projektu pn. Polsko - Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, współfinansowany z mechanizmu finansowego MF-EOG 2009-2014.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Archeologiczne , ul. Długa 52 - Arsenał, 00­241 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 50 44 800, faks 22 8315195.

.   Adres strony internetowej zamawiającego: www.pma.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie Programu Badawczego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych (nieratowniczych) na kompleksach stanowisk stanowisk: Skomack Wielki woj. warmińsko-mazurskie i Szurpiły woj. podlaskie oraz utrwalenie ich przebiegu i wyników stosowną dokumentacją archeologiczną w ramach projektu pn. Polsko - Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, współfinansowany z mechanizmu finansowego MF-EOG 2009-2014..

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przedstawienie naukowego programu badawczego oraz przeprowadzenie archeologicznych (nieratowniczych) badań wykopaliskowych na terenie dwóch kompleksach stanowisk w Szurpiłach, gm. Jeleniewo, woj. podlaskie i Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie. Badania wykopaliskowe winny być przeprowadzone na kompleksie stanowisk Szurpiły na obszarze 10 arów i na kompleksie stanowisk Skomack Wielki na obszarze 15 arów. Celem badań jest rozpoznanie i zadokumentowanie poziomów użytkowych, reliktów zabudowy, obiektów sepulkralnych wraz z pozyskaniem i rejestracją zabytków ruchomych. Wykonawca przygotowując autorski program naukowy powinien wykazać się wiedzą na temat dotychczasowych badań archeologicznych (kwerenda) na w/w kompleksach stanowiskach, w tym także wyników badań nieinwazyjnych (dokumentacja dostępna w siedzibie WKZ Białystok, Delegatura w Suwałkach). Badania archeologiczne wraz z dokumentacją należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Dokumentacja z badań wykopaliskowych winna być złożona w terminie określonym w decyzji zezwalającej na badania archeologiczne w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegaturze w Suwałkach oraz w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegaturze w Ełku. Opracowanie wyników badań archeologicznych powinno być wystarczającą podstawą do wykonania operatu konserwatorskiego oraz ekspozycji i publikacji promocyjno-turystycznych, co będzie warunkiem niezbędnym do przyjęcia opracowania wyników badań. Badania wykopaliskowe winny odbywać się poprzez eksplorację warstwy próchnicy metodą warstw mechanicznych oraz eksplorację nawarstwień kulturowych i obiektów metodą stratygraficzną w połączeniu z trójwymiarową rejestracją znalezisk. Podczas badań powinien być stosowany wykrywacz metalu do penetracji eksplorowanych nawarstwień. W czasie prowadzonego rozpoznania archeologicznego, oprócz dokumentacji opisowej, wykonywana być musi równolegle dokumentacja rysunkowa, fotograficzna i ortofotograficzna. Po zakończeniu badań wykopy powinny zostać zasypane, a teren doprowadzony do stanu sprzed rozpoznania wykopaliskowego.

II. 1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3, 73.11.00.00-6, 71.11.00.00-6.

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości 7950 PLN.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

.   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujący warunek: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej: a) dwa zamówienia na usługę badań archeologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji wyników badań na powierzchni co najmniej 30 arów na każdym stanowisku w dwóch lub więcej sezonach badawczych z podaniem wartości i daty jego wykonania oraz b) dwa zamówienia na usługę badań archeologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji wyników badań na kwotę co najmniej 300 000 zł netto każde. oraz c) dwa zamówienia na badania archeologiczne, podczas realizacji których wykorzystywane były wyniki badań nieinwazyjnych. Jeżeli zamówienie spełnia łącznie warunki opisane powyżej dla więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu (tj. a) i b), lub b) i c), lub a) i c), lub a) i b) i c)), należy je wykazać w wykazie zamówień dla każdego z punktów (powtórzyć). Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pma.pl

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujący warunek: wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem badań wykopaliskowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujący się następującymi kwalifikacjami: -samodzielna funkcja kierownika archeologicznych badań wykopaliskowych na minimum jednym stanowisku. - doświadczenie w badaniach na terenie Jaćwieży, tzn. prowadzenie lub uczestnictwo poza okresem studiów w badaniach wykopaliskowych na terenie jednego ze stanowisk archeologicznych związanych z kulturą jaćwieską. - kierownik badań musi posiadać uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987), tj. tytuł magistra archeologii i zakończoną co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową (po ukończeniu studiów) w zakresie badań wykopaliskowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

     -   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
     -   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związanie z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne zobowiązanie do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. W przypadku podmiotu udostępniającego swój potencjał, kopie dokumentów, które go dotyczą, za zgodność z oryginałem poświadcza ten podmiot.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 5 wykonawców. Zaproszonym do składania ofert może być wyłącznie Wykonawca, który wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza bądź równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. 2. Jeżeli warunki określone w pkt III.3.2) ogłoszenia spełnia większa liczba Wykonawców, niż 5, Zamawiający dokona oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. następujących kryteriów: a. W pierwszej kolejności Zamawiający zakwalifikuje Wykonawców, którzy zrealizowali największą ilość zamówień, o których mowa w pkt. III.3.2) a), b) i c) za każde zamówienie Wykonawca uzyska maksymalnie 1 pkt., jednak w tym kryterium Wykonawca może uzyskać nie więcej niż 10 punktów. b. W przypadku, gdy Wykonawcy uzyskają równą ilość punktów, wg. kryterium opisanego powyżej, kryterium dodatkowej selekcji będzie łączna wartość netto zrealizowanych zamówień (im większa wartość, tym wyższa pozycja).

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. - Cena - 70
 2. - Koncepcja programu badawczego - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostaną doprecyzowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Państwowe Muzeum Archeologii w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Polsko -Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży. Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, współfinansowany z mechanizmu finansowego MF-EOG 2009-2014..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

załaczniki do pobrania: OGŁOSZENIE , WNIOSEK , Załączniki